Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2020

14:22
13:48

February 14 2020

11:00
3814 98a9
Reposted fromteijakool teijakool viaZoonk11 Zoonk11
11:00
5787 a4d8 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamuladhara muladhara

February 12 2020

11:19
Reposted fromregcord regcord viasucznik sucznik
11:16
6218 2629 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasucznik sucznik
11:16
Reposted fromzelbekon zelbekon viasucznik sucznik

February 11 2020

13:52
My IRL pal Keef sent this
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viasucznik sucznik
13:50
Reposted fromzelbekon zelbekon viaspecific-humor specific-humor
13:46
0102 a1de 500
Reposted fromteijakool teijakool viasucznik sucznik

February 08 2020

18:20
18:19
Reposted fromzelbekon zelbekon viasucznik sucznik
18:07
Reposted fromkirstenow kirstenow viasucznik sucznik
18:06
8490 4e42
wtf human XD
Reposted fromkarrolka karrolka viasucznik sucznik
17:58
The weight of a feather
Reposted fromtgs tgs viasucznik sucznik
17:45
8752 a9f7 500
Reposted fromtfu tfu viaspecific-humor specific-humor

February 07 2020

12:04
Nieokreślony niepokój (free floating anxiety) należy do form lęku spotykanych najczęściej w nerwicach. Chory odczuwa wewnętrzne napięcie, jakby coś przykrego miało go spotkać, jakby mu coś zagrażało. Niekiedy niepokój ten koncentruje się na jakichś drobnych trudnościach i konfliktach, które urastają wówczas do wielkich problemów, budząc jednocześnie agresję: uczucia te bowiem (lęk i agresja) zwykle chodzą w parze. Stałe wewnętrzne napięcie odbija się na czynnościach układu endokrynno-wegetatywnego. Układ ten jest w stałym pogotowiu do walki i ucieczki (fight and fight reaction), co z kolei na zasadzie błędnego koła zwiększa stan wewnętrznego napięcia. Dotyczy to również układu ruchowego: napięcie mięśniowe jest wzmożone, stąd podwyższenie odruchów głębokich, i tak częste w nerwicach, uczucie znużenia i bóle mięśniowe.
— Psychopatologia nerwic, Antoni Kępiński
Reposted frommhsa mhsa viaataga ataga
11:39
6830 9921
Potrzebuje namiętności , nagłego porywu , motyli w brzuchu , zaskoczenia .Tak dawno nie miałam dreszczy z miłości .
Reposted fromzenibyja zenibyja viaawakened awakened
11:37
Reposted frommangoe mangoe viasucznik sucznik
11:36
1075 d2f0
Reposted fromteijakool teijakool viasucznik sucznik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl