Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2017

20:10
3864 ae5c 500
20:08
8698 1d15 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viafoods foods

June 13 2017

13:44
13:37

June 11 2017

20:22
God, why?
20:20
Nienawidzę tego uczucia, gdy nagle czujesz się przygnębiony bez żadnego ostrzeżenia, bez oczywistego powodu. Po prostu to się dzieje, czujesz się pusty i beznadziejny, czujesz się zmęczony tak, jakbyś już nigdy miał nie ruszyć na przód. I kiedy ktoś pyta Cię 'co jest nie tak?' nie potrafisz odpowiedzieć, bo nic nie przychodzi Ci do głowy. Wtedy zaczynasz nad tym myśleć... i w tym momencie po prostu zdajesz sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest nie tak.
Reposted fromvicious-circle vicious-circle viaataga ataga
20:06
20:06
1355 a273
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 10 2017

19:42
7865 1dc4
Reposted fromsexygoodies sexygoodies
19:40
5215 78bc 500
Reposted fromzalewajka zalewajka
19:40
19:33
7823 dd2b 500
19:32
19:25
19:23
4612 29a7 500
12:42
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature
12:42
0435 3fc2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaweddings weddings
12:41
4154 e6b0
Reposted fromscorpix scorpix viapaulinac26 paulinac26

June 09 2017

11:55

June 08 2017

20:31
1510 847f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl