Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

07:38
2456 191b 500
Reposted fromFlau Flau viaZoonk11 Zoonk11

November 15 2017

16:48
16:47
4580 a040 500
Reposted fromkkglinka kkglinka viaZoonk11 Zoonk11
16:44
6062 5885 500
Reposted fromreshapedwanderer reshapedwanderer viaZoonk11 Zoonk11

November 13 2017

09:07
Cornulla Beach Sydney

November 12 2017

13:35
3266 f7ad 500
Reposted frommart6na mart6na viarachelbones rachelbones
13:32
6949 845d 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
13:32
13:31
6437 9da7
Reposted frompapaj papaj viaNaitlisz Naitlisz
13:31

November 07 2017

08:10
6015 e313 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

November 06 2017

13:13
2716 37b1
Reposted fromerial erial viarachelbones rachelbones
12:48
12:19
9060 860d
Reposted fromxmartii xmartii viasalzprinz salzprinz

November 05 2017

07:56
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie viaataga ataga

November 04 2017

18:21
3939 36b0
Reposted fromLauderdak Lauderdak viarachelbones rachelbones

November 03 2017

08:27
08:26
Reposted fromvolldost volldost viaZoonk11 Zoonk11
08:25
2705 b279 500
Reposted fromjecer jecer viaZoonk11 Zoonk11
08:24
4828 2435 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaZoonk11 Zoonk11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl