Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2018

20:16
4584 2eb2
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaNaitlisz Naitlisz
20:15
6379 61d9 500
Reposted fromlucanus lucanus viaNaitlisz Naitlisz

May 22 2018

19:27
8979 51d2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
19:27
0443 9113
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
19:24
8087 980b 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaZoonk11 Zoonk11

May 13 2018

09:52
4572 3d18
Reposted fromkaiee kaiee viaNaitlisz Naitlisz
09:39
1504 e8a8 500
Reposted fromgreensky greensky viaNaitlisz Naitlisz

May 09 2018

20:19
Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: 'Cholera, i kto by pomyślał?'
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viawhatever18 whatever18
20:17
Reposted fromFlau Flau viacrc999 crc999
20:15
Reposted fromFlau Flau viaZoonk11 Zoonk11
20:13
7445 586c 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viafoods foods
20:07
Reposted fromkels kels viaMaryiczary Maryiczary
20:05
Reposted fromZircon Zircon viaNaitlisz Naitlisz

May 07 2018

12:05
2404 cccd 500

May 06 2018

18:31
7652 0c50 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaZoonk11 Zoonk11
18:24
4715 1306
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaZoonk11 Zoonk11
18:22
4140 734f 500
Reposted fromGUERRERO1122 GUERRERO1122 viaNaitlisz Naitlisz
18:21

May 02 2018

10:24
8555 bdae 500
via Rysuję bo nie umiem.
Reposted fromnutt nutt viamuladhara muladhara

May 01 2018

10:35
6408 968e 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viaZoonk11 Zoonk11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl